• Ligasponsorer

Tisdag Tis 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 20 Augusti Aug
Onsdag Ons 21 Augusti Aug
Tisdag Tis 11 Augusti Aug
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Tisdag Tis 18 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Tisdag Tis 25 Augusti Aug
Tisdag Tis 1 September Sep
Tisdag Tis 8 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Tisdag Tis 22 September Sep
Onsdag Ons 23 September Sep
Tisdag Tis 8 Juni Jun
Tisdag Tis 15 Juni Jun
Tisdag Tis 22 Juni Jun
Torsdag Tor 1 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Juli Jul
Torsdag Tor 8 Juli Jul
Tisdag Tis 20 Juli Jul
Torsdag Tor 22 Juli Jul
Torsdag Tor 29 Juli Jul
Tisdag Tis 3 Augusti Aug
Tisdag Tis 10 Augusti Aug
Tisdag Tis 17 Augusti Aug
Tisdag Tis 24 Augusti Aug
Tisdag Tis 31 Augusti Aug

Politiker i Motala kommun

21 augusti 2020 19:17
Politiker i Motala kommun


Som ni känner till har det varit några tuffa och turbulenta år för Piraterna vilket har medfört ett hårt jobb med ett omfattande förändringsarbete för att för att få en ekonomi i långsiktig balans genom att radikalt sänka kostnaderna kombinerat med att intensifiera arbetet med olika marknadsaktiviteter för att stärka intäkterna från sponsorer.

Arbetet med att minska kostnaderna har varit framgångsrikt, men har inneburit drastiska åtgärder såsom varsel av anställda, en reducering av förarkostnaderna för 2020 med över 50 %, och den nystartade marknadsgruppen har också startat bra vilket har gjort att Piraterna stod väl rustade inför säsongen 2020.

Den förändrade situationen i och med Covid-19 pandemin och en uppskjuten seriestart med restriktioner innebär dock en stor osäkerhet och en ansträngd ekonomi.

Vi jobbar nu hårt för att få ekonomin att gå i hop trots att vi på grund av rådande restriktioner inte kan ha någon publik.

Mot bakgrund av ovanstående vill Piraterna framföra sitt tack för det stöd som Motala Kommun har visat genom att bevilja uppskov av låneamortering och genom kommunens löfte om ett samarbetsavtal men ser samtidigt med oro på hur diskussionerna om hyresavtalet för lokalerna på Duntis fortskrider.

Vi noterade med förvåning att kommunen hotar med att dra in Piraternas alkoholtillstånd om inte Piraterna tecknar ett hyreskontrakt senast i oktober och nu hotar kommunen även att ta tillbaka sitt löfte om ett samarbetsavtal om inte Piraterna går med på den hyra som kommunen kräver.

Vi finner även kommunens tjänstemäns inställning beträffande avtalet synnerligen arrogant med ordagrant ” det är inget att diskutera, det är take it or leave it” som inställning vid möte beträffande avtalet.

Piraterna är öppna för alla förslag som innebär att vi kan komma till en uppgörelse som är acceptabel för båda parter men då krävs att båda parter ger och tar.

Vi har förstått att kommunens inställning är att hyran skall spegla kommunens självkostnad vilket enligt uppgift skall vara 300 000 SEK per år.

Piraterna har efter att tagit del av kommunens tjänstemäns beräkningar kunnat konstatera att beräkningen i hög grad överdriver kostnaderna och att en skälig hyra baserad på kommunens kostnad för lokalerna snarare ligger på ca 50 000 SEK per år.

Kommunens tjänstemän har ansatt en ränta på 1,43 % vilken tom överskrider en ränta som en privatperson kan räkna och överskrider vida den ränta kommunen kan låna för. En mer rättvisande ränta torde vara max 1 %, vilket innebär en kostnad på 42 000 SEK per år

Vidare har en avskrivningstid på 20 år används vilket inte kan betecknas som rimlig, en normal avskrivningstid är mellan 33 till 50 år. Dessutom innebär hyresförslaget att Piraterna har allt underhållsansvar, inklusive utbyte av delar som inte kan repareras, vilket innebär att lokalerna skall överlämnas i samma skick som vid tillträdet varför det kan ifrågasättas om någon avskrivning överhuvudtaget är relevant.

Den kostnad för administration och myndighetsansvar som är ansatt, 30 000 SEK per år, indikerar att kommunen räknar med att lägga ned ca 150 timmar per år, vilket synes orimligt högt och torde uppgå högst till ca 40 timmar per år vilket innebär en kostnad på ca 8 000 SEK per år.

Utöver ovanstående synpunkter ifrågasätter Piraterna om inte Speedwayarenan borde hanteras som andra kommunala idrottsanläggningar. Enligt kontraktet angående försäljning av Piraternas lokaler var parterna överens om att arrendet av marken upphörde i och med avtalets undertecknande, vilket innebär att kommunen förfogar över både mark och anläggning vilket torde likställa arenan med andra kommunala idrottsarenor.

En jämförelse med den enda idrottsarenan där det bedrivs idrott på elitnivå, isstadion, ger för handen att kostnaden för en elitseriematch är 4 000 SEK samt 150 SEK per timme i hyra vid träning etc. och då står kommunen för skötsel och drift.

Piraterna är villiga att, om sådan uppgörelse kan träffas, stå för skötsel och drift av anläggningen till en kostnad väsentligt understigande kommunens kostnad.

Utöver ovanstående förslag är Piraterna beredda att förutsättningslöst diskutera alla konstruktiva förslag där Motala även i fortsättningen kan synas i speedwaysammanhang på elitserienivå.

Styrelsen Piraterna Thomas Wahlström, Benny Wickström, Ulf Gunnarsson, Anette Fridell, Jorgie Flordin, Sven Gustafsson, Magnus Jorheden